Air / Marine Insurance Policy กรมธรรม์ประกันภัย

Air / Marine Insurance Policy กรมธรรม์ประกันภัยสินค้า เป็นเอกสารที่ออกโดยบริษัทประกันภัย หรือตัวแทนประกันภัย เพื่อรับประกัน คุ้มครองความเสี่ยงภัยในการขนส่งทั้งทางเรือและเครื่องบิน ในการซื้อประกันภัยนั้น ขึ้นอยู่กับการตกลงทางการค้าระหว่างผู้นำเข้าและผู้ส่งออก (Incoterms) ว่าฝั่งใดจะเป็นผู้ซื้อหรือชำระค่าเบี้ยประกันภัย โดยหลังจากซื้อประกันภัยเรียบร้อยแล้ว ผู้นำเข้าหรือผู้ส่งออกจะได้รับเอกสารการเอาประกันภัย หรือเรียกว่า กรมธรรม์ประกันภัย นั่นเอ

Read More