พิกัดอัตราศุลกากรในปี 2022

รวมรหัสสินค้า HS Code 2022

อ้างอิงจากพระราชกำหนด พิกัดอัตราศุลกากร ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2564

 

หมวด 1 สัตว์มีชีวิต ผลิตภัณฑ์จากสัตว์
ตอนที่ 1 สัตว์มีชีวิต
ตอนที่ 2 เนื้อสัตว์และส่วนอื่นของสัตว์ที่บริโภคได้
ตอนที่ 3 ปลา สัตว์น้ำจำพวกครัสตาเซีย โมลลุสก์

และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ

ตอนที่ 4 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ

ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่บริโภคได้ซึ่งไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น

ตอนที่ 5 ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น
หมวด 2 ผลิตภัณฑ์จากพืช
ตอนที่ 6 ต้นไม้และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต หัว รากและสิ่งที่คล้ายกัน

ดอกไม้และใบไม้ที่ใช้ประดับ

ตอนที่ 7 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้
ตอนที่ 8 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ เปลือกผลไม้จำพวกส้มหรือเปลือกแตง
ตอนที่ 9 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ
ตอนที่ 10 ธัญพืช
ตอนที่ 11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช

มอลต์ สตาร์ช อินูลิน และกลูเทนจากข้าวสาลี

ตอนที่ 12 เมล็ดพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน เมล็ดธัญพืช

เมล็ดพืชและผลไม้เบ็ดเตล็ด พืชที่ใช้ในอุตสาหกรรม หรือใช้เป็นยา ฟางและหญ้าแห้งที่ใช้เป็นอาหารสัตว์

ตอนที่ 13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช
ตอนที่ 14 วัตถุจากพืชที่ใช้ถักสาน ผลิตผลจากพืช

ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น

ตอนที่ 15 ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์ พืช หรือจุลินทรีย์ และผลิตภัณฑ์ที่แยกได้จากไขมันและน้ำมันดังกล่าว

ไขมันที่บริโภคได้ซึ่งจัดทำแล้ว ไขที่ได้จากสัตว์หรือพืช

หมวด 4

อาหารปรุงแต่ง เครื่องดื่ม สุรา และน้ำส้มสายชู ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบ

ผลิตภัณฑ์ที่จะมีนิโคตินหรือไม่ก็ตาม ที่เจตนาเพื่อการสูดเข้า (อินฮาเลชัน) โดยไม่มีการเผาไหม้

รวมทั้งผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีนิโคติน ที่เจตนาเพื่อนำนิโคตินเข้าสู่ร่างกายมนุษย์

ตอนที่ 16 ของปรุงแต่งจากเนื้อสัตว์ ปลา สัตว์น้ำจำพวกครัสตาเซีย

โมลลุสก์ สัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ หรือแมลง

ตอนที่ 17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล (ชูการ์คอนเฟกชันเนอรี)
ตอนที่ 18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้
ตอนที่ 19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม

ผลิตภัณฑ์อาหารจำพวกเพสทรี

ตอนที่ 20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช
ตอนที่ 21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้
ตอนที่ 22 เครื่องดื่ม สุรา น้ำส้มสายชู
ตอนที่ 23 กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร

อาหารที่จัดทำไว้สำหรับเลี้ยงสัตว์

ตอนที่ 24 ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบ ผลิตภัณฑ์ที่จะมีนิโคตินหรือไม่ก็ตาม ที่เจตนาเพื่อการสูดเข้า (อินฮาเลชัน)

โดยไม่มีการเผาไหม้ รวมทั้งผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีนิโคติน ที่เจตนาเพื่อนำนิโคตินเข้าสู่ร่างกายมนุษย์

หมวด 5

ผลิตภัณฑ์แร่

ตอนที่ 25 เกลือ กำมะถัน ดิน และหิน

วัตถุจำพวกปลาสเตอร์ ปูนขาว และซีเมนต์

ตอนที่ 26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า
ตอนที่ 27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นสิ่งดังกล่าว

สารบิทูมินัส ไขที่ได้จากแร่

หมวด 6 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมทางเคมี

หรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกัน

ตอนที่ 28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ สารประกอบอินทรีย์หรือ

สารประกอบอนินทรีย์ ของโลหะมีค่า ของโลหะจำพวกแรร์เอิร์ท

ของธาตุกัมมันตรังสีหรือของไอโซโทป

ตอนที่ 29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์
ตอนที่ 30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม
ตอนที่ 31 ปุ๋ย
ตอนที่ 32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี

แทนนินและอนุพันธ์ของแทนนิน

สีย้อม สารสี (พิกเมนต์) และวัตถุแต่งสีอื่น ๆ

สีทาและวาร์นิช พัตตี้และมาสติกอื่น ๆ รวมทั้งหมึก

ตอนที่ 33 เอสเซนเชียลออยล์และเรซินอยด์ เครื่องหอม เครื่องสำอาง

หรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกายหรือประเทืองโฉม (ทอยเล็ตเพรพาเรชัน)

ตอนที่ 34 สบู่ สารอินทรีย์ที่เป็นตัวลดแรงตึงผิว สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง

สิ่งปรุงแต่งที่ใช้หล่อลื่น ไขเทียม ไขปรุงแต่ง

สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ขัดเงาหรือขัดถู เทียนไขและของที่คล้ายกัน

เพสต์สำหรับทำแบบ “ไขที่ใช้ทางทันตกรรม” สิ่งปรุงแต่งทางทันตกรรม

ซึ่งมีปลาสเตอร์เป็นหลัก

หมา

ตอนที่ 35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์สตาร์ช กาว เอนไซม์
ตอนที่ 36 วัตถุระเบิด ผลิตภัณฑ์จำพวกดอกไม้เพลิง ไม้ขีดไฟ

แอลลอยที่ทำให้เกิดประกายไฟ สิ่งปรุงแต่งที่สันดาปได้บางชนิด

ตอนที่ 37 ของที่ใช้ในการถ่ายรูปหรือถ่ายภาพยนตร์
ตอนที่ 38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด
หมวด 7

พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก

ยางและของที่ทำด้วยยาง

ตอนที่ 39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก
ตอนที่ 40 ยางและของทำด้วยยาง
หมวด 8

หนังดิบ หนังฟอก หนังเฟอร์ และของที่ทำด้วยหนังดังกล่าว

เครื่องอานและเครื่องเทียมลาก เครื่องใช้สำหรับเดินทาง

กระเป๋าถือและภาชนะที่คล้ายกัน

ของทำด้วยไส้สัตว์ (นอกจากไส้ตัวไหม)

ตอนที่ 41 หนังดิบ (นอกจากหนังเฟอร์) และหนังฟอก
ตอนที่ 42 เครื่องหนัง เครื่องอานและเครื่องเทียมลาก

เครื่องใช้สำหรับเดินทาง กระเป๋าถือ และภาชนะที่คล้ายกัน

ของที่ทำด้วยไส้สัตว์ (นอกจากไส้ตัวไหม)

ตอนที่ 43 หนังเฟอร์ เฟอร์เทียม และผลิตภัณฑ์ของของดังกล่าว
หมวด 9

ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้

ไม้ก๊อกและของทำด้วยไม้ก๊อก ผลิตภัณฑ์ทำด้วยฟาง

ทำด้วยเอสพาร์โตหรือวัตถุถักสานอื่น ๆ

เครื่องจักสานและเครื่องสาน

ตอนที่ 44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้
ตอนที่ 45 ไม้ก๊อกและของทำด้วยไม้ก๊อก
ตอนที่ 46 ผลิตภัณฑ์ทำด้วยฟาง ทำด้วยเอสพาร์โต หรือวัตถุถักสานอื่น ๆ เครื่องจักสานและเครื่องสาน
หมวด 10

เยื่อไม้หรือเยื่อที่ได้จากวัตถุจำพวกเส้นใยเซลลูโลสอื่น ๆ

กระดาษหรือกระดาษแข็งที่นำกลับคืนมาใช้ได้อีก (เศษและของที่ใช้ไม่ได้)

กระดาษและกระดาษแข็งและของที่ทำด้วยกระดาษหรือกระดาษแข็ง

ตอนที่ 47 เยื่อไม้หรือเยื่อที่ได้จากวัตถุจำพวกเส้นใยเซลลูโลสอื่น ๆ กระดาษหรือกระดาษแข็งที่นำกลับคืนมาใช้ได้อีก (เศษและของที่ใช้ไม่ได้)
ตอนที่ 48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยเยื่อกระดาษ

หรือทำด้วยกระดาษหรือกระดาษแข็ง

ตอนที่ 49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ

และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์

ต้นฉบับที่เขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน

หมวด 11

สิ่งทอและของทำด้วยสิ่งทอ

ตอนที่ 50 ไหม
ตอนที่ 51 ขนแกะ ขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์

ด้ายขนม้า และผ้าทอ

ตอนที่ 52 ฝ้าย
ตอนที่ 53 เส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่น ๆ ด้ายกระดาษ และผ้าทอจากด้ายกระดาษ
ตอนที่ 54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน
ตอนที่ 55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์
ตอนที่ 56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ ด้ายชนิดพิเศษ

เชือกชนิดทไวน์ ชนิดคอร์เดจ ชนิดโรปและเคเบิล และของทำด้วยสิ่งดังกล่าว

ตอนที่ 57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่น ๆ
ตอนที่ 58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าสิ่งทอที่ทำปุยแบบทัฟต์

ผ้าลูกไม้ เทเพสทรี ผ้าที่ใช้ตกแต่ง ผ้าปัก

ตอนที่ 59 ผ้าสิ่งทอ ที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น

ของทำด้วยสิ่งทอชนิดที่เหมาะสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม

ตอนที่ 60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์
ตอนที่ 61 เครื่องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกาย

ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์

ตอนที่ 62 เครื่องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกาย

ที่ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์

ตอนที่ 63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่น ๆ ของเป็นชุด

เสื้อผ้าที่ใช้แล้วและของที่ใช้แล้วทำด้วยสิ่งทอ ผ้าขี้ริ้ว

หมวด 12

รองเท้า เครื่องสวมศีรษะ ร่ม ร่มปักกันแดด ไม้เท้า

ไม้เท้าที่เป็นที่นั่ง แส้ (วิป) แส้ขี่ม้า และส่วนประกอบของของดังกล่าว

ขนสัตว์ปีกที่จัดเตรียมแล้วและของทำด้วยขนดังกล่าว

ดอกไม้เทียม รวมทั้งของทำด้วยผมคน

ตอนที่ 64 รองเท้า สนับแข้งและของที่คล้ายกัน

รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าว

ตอนที่ 65 เครื่องสวมศีรษะ และส่วนประกอบของเครื่องสวมศีรษะ
ตอนที่ 66 ร่ม ร่มปักกันแดด ไม้เท้า ไม้เท้าที่เป็นที่นั่ง

แส้ (วิป) แส้ขี่ม้าและส่วนประกอบของของดังกล่าว

ตอนที่ 67 ขนแข็งและขนอ่อนของสัตว์ปีกที่จัดเตรียมแล้ว

และของทำด้วยขนดังกล่ำว

ดอกไม้เทียม ของทำด้วยผมคน

หมวด 13

ของทำด้วยหิน ปลำสเตอร์ ซีเมนต์ แอสเบสทอส

ไมกำหรือวัตถุที่คล้ำยกัน ผลิตภัณฑ์เซรำมิก

รวมทั้งแก้วและเครื่องแก้ว

ตอนที่ 68 ของทำด้วยหิน ปลำสเตอร์ ซีเมนต์ แอสเบสทอส

ไมกำหรือวัตถุที่คล้ำยกัน

ตอนที่ 69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก
ตอนที่ 70 แก้วและเครื่องแก้ว
หมวด 14

ไข่มุกธรรมชาติหรือไข่มุกเลี้ยง รัตนชาติหรือกึ่งรัตนชาติ

โลหะมีค่า โลหะที่หุ้มติดด้วยโลหะมีค่า

และของที่ทาด้วยของดังกล่าว

เครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณที่เป็นของเทียม

เหรียญกษาปณ์

ตอนที่ 71 ไข่มุกธรรมชาติหรือไข่มุกเลี้ยง รัตนชาติหรือกึ่งรัตนชาติ

โลหะมีค่า โลหะที่หุ้มติดด้วยโลหะมีค่า

และของที่ทาด้วยของดังกล่าว

เครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณที่เป็นของเทียม

เหรียญกษาปณ์

หมวด 15

โลหะสามัญและของทาด้วยโลหะสามัญ

ตอนที่ 72 เหล็กและเหล็กกล้า
ตอนที่ 73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้ำ
ตอนที่ 74 ทองแดงและของทำด้วยทองแดง
ตอนที่ 75 นิกเกิลและของทำด้วยนิกเกิล
ตอนที่ 76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม
ตอนที่ 77 – ไม่มีรายการ –
ตอนที่ 78 ตะกั่วและของทำด้วยตะกั่ว
ตอนที่ 79 สังกะสีและของทำด้วยสังกะสี
ตอนที่ 80 ดีบุกและของทำด้วยดีบุก
ตอนที่ 81 โลหะสามัญชนิดอื่น เซอร์เมต และของทาด้วยของดังกล่าว
ตอนที่ 82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม

ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสำมัญ

ส่วนประกอบของของดังกล่ำวทำด้วยโลหะสำมัญ

ตอนที่ 83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสำมัญ
หมวด 16 เครื่องจักรและเครื่องใช้กล เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า

ส่วนประกอบของเครื่องดังกล่าว

เครื่องบันทึกเสียงและเครื่องถอดเสียง

เครื่องบันทึกและเครื่องถอดภาพและเสียงทางโทรทัศน์

ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องดังกล่าว

ตอนที่ 84 เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ บอยเลอร์ เครื่องจักร

เครื่องใช้กล รวมทั้งส่วนประกอบของเครื่องดังกล่าว

ตอนที่ 85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบของเครื่องดังกล่าว

เครื่องบันทึกเสียงและเครื่องถอดเสียง

เครื่องบันทึกและเครื่องถอดภาพและเสียงทางโทรทัศน์

รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องดังกล่าว

หมวด 17

ยานบก อากาศยาน ยานน้า

และเครื่องอุปกรณ์การขนส่งที่เกี่ยวข้อง

ตอนที่ 86 หัวรถจักรของรถไฟหรือรถราง รถที่เดินบนราง และส่วนประกอบของของดังกล่าว

สิ่งติดตั งถาวรและอุปกรณ์ติดตั งส้าหรับรางรถไฟหรือรถราง

และส่วนประกอบของสิ่งดังกล่าว เครื่องอุปกรณ์กล (รวมถึงที่เป็นเครื่องกลไฟฟ้า)

ส้าหรับให้สัญญาณทางจราจรทุกชนิด

ตอนที่ 87 ยานบกนอกจากรถที่เดินบนรางรถไฟหรือรางรถราง

ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของยานดังกล่าว

ตอนที่ 88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว
ตอนที่ 89 เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้า
หมวด 18 อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์ การถ่ายรูป การถ่ายทาภาพยนตร์

การวัด การตรวจสอบ การวัดความเที่ยง การแพทย์หรือศัลยกรรม

นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตช์ เครื่องดนตรี

รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว

ตอนที่ 90 อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์ การถ่ายรูป การถ่ายทาภาพยนตร์

การวัด การตรวจสอบ การวัดความเที่ยง การแพทย์หรือศัลยกรรม

รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว

ตอนที่ 91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตช์ และส่วนประกอบของนาฬิกาดังกล่าว
ตอนที่ 92 เครื่องดนตรี

รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องดนตรี

หมวด 19 อาวุธและกระสุน รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว
ตอนที่ 93 อาวุธและกระสุน รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว
หมวด 20 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด
ตอนที่ 94 เฟอร์นิเจอร์ เครื่องเตียง ฟูก ฐานรองฟูก

เบาะและสิ่งตกแต่งยัดไส้ที่คล้ายกัน

เครื่องประทีป ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น

เครื่องหมายที่มีแสงสว่าง แผ่นป้ายชื่อที่มีแสงสว่าง และของที่คล้ายกัน

รวมทั้งอาคารสาเร็จรูป

ตอนที่ 95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในกำรเล่นกีฬำ

ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่ำว

ตอนที่ 96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด
หมวด 21

ศิลปกรรม ของที่นักสะสม รวบรวม และโบราณวัตถุ

ตอนที่ 97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ

แหล่งอ้างอิง http://www.customs.go.th/data_files/b36b588aed6b9d086e88c0d5fb9ae7a2.pdf

บทความเกี่ยวข้อง

Leave a Comment