Bill of Lading ใบตราส่งทางทะเล

Bill of Lading ใบตราส่งทางทะเล   ใบตราส่งทางทะเลเป็นเอกสารที่สำคัญมากในการนำสินค้าจากประเทศต้นทางไปยังปลายทาง โดยการขนส่งผ่านทางเรือ มักเรียกกันย่อๆ ว่า B/L และมีชื่อเต็มว่า Ocean Bill of Lading เนื่องจากเป็นเอกสารที่ออกโดยสายเรือ (Sea Freight / Liners) หรือ ตัวแทนสายเรือ (Freight Forwarder) เพื่อทำหน้าที่สำคัญหลายประการดังนี้

Read More

การขนส่งสินค้าทางเรือ

เรื่องนี้หากเป็นมือเก๋า จะไม่เป็นปัญหาเลย แต่ถ้าเป็นมือใหม่ จะเกิดอาการกลัว เกร็ง ใจสั่น ไม่มั่นใจ ว่าจะเริ่มต้นส่งออกยังไง หลังจากที่ได้ออเดอร์มาแล้ว ทำใจให้สบายๆ นะครับ การส่งออกเนี่ยเค้าทำกันมาร้อยปีละ ขั้นตอนทุกอย่างมันมีแบบแผนของมัน และไม่ต้องกลัว ขอแค่เอาตัวเองไปอยู่ในสถานะของผู้ส่งออกได้ ทุกอย่างจะไหลไปตามทางของมัน

Read More