ท่าอากาศยานในไทย สนามบินนานาชาติในประเทศไทย

ท่าอากาศยานหรือสนามบินที่ใช้ส่งสินค้าเข้าออกระหว่างประเทศนั้น จะต้องเป็นท่าอากาศยานนานาชาติ โดยมีศุลกากรไปตั้งด่านศุลกากรที่แต่ละสนามบินด้วย หรือที่เรียกกันว่าสนามบินนานาชาติในประเทศไทย

Read More