Contract สัญญานำเข้าส่งออก สัญญาการค้าระหว่างประเทศ

Contract สัญญานำเข้าส่งออก สัญญาการค้าระหว่างประเทศ ในการทำธุรกิจนำเข้าส่งออกนั้น สิ่งที่สำคัญและจำเป็นที่สุดในทุกครั้งที่มีการซื้อขายกันคือ สัญญาซื้อขาย หรือที่เรียกกันว่า Contract ในบางครั้งจะมีหลายๆ ชื่อ เช่น สัญญาขาย (Sales Contract), สัญญาจัดซื้อ (Purchase Contract), สัญญาส่งออก (Export Contract), หรือ สัญญานำเข้า (Import Contract) เป็นต้น

Read More