Bill of Lading ใบตราส่งทางทะเล

Bill of Lading ใบตราส่งทางทะเล   ใบตราส่งทางทะเลเป็นเอกสารที่สำคัญมากในการนำสินค้าจากประเทศต้นทางไปยังปลายทาง โดยการขนส่งผ่านทางเรือ มักเรียกกันย่อๆ ว่า B/L และมีชื่อเต็มว่า Ocean Bill of Lading เนื่องจากเป็นเอกสารที่ออกโดยสายเรือ (Sea Freight / Liners) หรือ ตัวแทนสายเรือ (Freight Forwarder) เพื่อทำหน้าที่สำคัญหลายประการดังนี้

Read More