ใบขนสินค้าขาเข้า ใบขนสินค้าขาออก

ใบขนคืออะไร ในการนำเข้าส่งออกสินค้าผ่านเข้ามาในประเทศ หรือออกนอกประเทศไทยตามจุดผ่านแดน ด่านชายแดน ท่าเรือ และท่าอากาศยานนั้น ต้องได้รับการอนุมัติจากกรมศุลกากร ซึ่งถือเป็นผู้ควบคุมการเข้าออกสินค้า โดยสินค้าทุกชนิด เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว จะได้รับเอกสารซึ่งออกโดยกรมศุลกากรเรียกว่าใบขนสินค้า

Read More