ใบขนสินค้าขาเข้า ใบขนสินค้าขาออก

ใบขนคืออะไร

ในการนำเข้าส่งออกสินค้าผ่านเข้ามาในประเทศ หรือออกนอกประเทศไทยตามจุดผ่านแดน ด่านชายแดน ท่าเรือ และท่าอากาศยานนั้น ต้องได้รับการอนุมัติจากกรมศุลกากร ซึ่งถือเป็นผู้ควบคุมการเข้าออกสินค้า โดยสินค้าทุกชนิด เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว จะได้รับเอกสารซึ่งออกโดยกรมศุลกากรเรียกว่าใบขนสินค้า

ใบขนมีกี่ประเภท อะไรบ้าง

ใบขนสินค้าของศุลกากรไทยนั้น มี 2 กลุ่ม ได้แก่ ใบขนสินค้าขาออก และใบขนสินค้าขาเข้า โดยแต่ละกลุ่มนั้นจะมีความแตกต่างกันตามลักษณะของการนำเข้าส่งออก ดังนี้

 

ประเภทใบขนสินค้าขาออก

ใบขนสินค้าขาออกมีทั้งหมด 6 ประเภท ดังนี้

 1. ใบขนขาออกทั่วไป กศก 101/1
 2. ใบขนขาออก ใช้สิทธิมาตรา 29
 3. ใบขนขาออก สิทธิประโยชน์ BOI, Free Zone, I-EAT
 4. ใบขนขาออก คลังสินค้าทัณฑ์บน
 5. ใบขนขาออก สุทธินำกลับ
 6. ใบขนขาออก Re-Export

 

ประเภทใบขนสินค้าขาเข้า

ใบขนสินค้าขาเข้านั้นมีทั้งหมด 9 ประเภท ดังนี้

 1. แบบกศก. 99/1
  • ใบขนสินค้าขาเข้าพร้อมแบบแสดงรายการภาษีสรรพสามิต และภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • ใช้สำหรับการนำเข้าสินค้าทั่วไปทุกประเภท หรือ หากมิได้มีการกำหนดพิเศษอื่นๆ
 2. แบบกศก. 102 
  • ใบขนสินค้าขาเข้าพิเศษ พร้อมแบบแสดงรายการภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • ใช้สำหรับการนำเข้าสินค้าแบบพิเศษ หรือที่มีลักษณะเฉพาะ เช่น การนำเข้าสัตว์มีชีวิต
 3. แบบกศก. 103
  • คำร้องขอผ่อนผันรับของ หรือ ส่งของออกไปก่อน
  • ใช้สำหรับกรณีนำเข้าหรือส่งออกไปก่อน เพื่อมาปฏิบัติพิธีการในภายหลัง
 4. แบบ A.T.A. Carnet
  • ใบขนสินค้าสำหรับนำของเข้าหรือออกชั่วคราว
  • ใช้สำหรับการนำเข้าส่งออกสินค้าภายใต้ข้อตกลงของ Istanbul Convention
  • โดยทั่วไปจะใช้การออกงานแสดงสินค้า ไปตามประเทศที่มีข้อตกลง
 5. แบบ JDA
  • ใบขนสินค้าสำหรับพื้นที่พัฒนาชายแดนร่วม ไทย-มาเลเซีย
  • ใช้สำหรับการนำสินค้าเข้าเขตพื้นที่พัฒนาชายแดนร่วมไทย-มาเลเซีย
 6. แบบใบแนบ 9
  • ใบขนสินค้าถ่ายลำ สำหรับพิธีการถ่ายลำ
 7. แบบที่ 488
  • ใบขนสินค้าผ่านแดน ใช้สำหรับพิธีการผ่านแดน
 8. ใบขนสินค้าพิเศษสำหรับรถยนต์และจักรยานยนต์
  • ใช้ในการณีนำรถยนต์หรือจักรยานยนต์เข้ามาในประเทศ หรือส่งออกไปชั่วคราว
 9. ใบขนสินค้าพิเศษสำหรับเรือสำราญและกีฬา
  • สำหรับการนำเรือสำราญและกีฬาเข้ามาในประเทศหรือส่งออกชั่วคราว

 

สถานะของใบขนมีอะไรบ้าง

 

สถานะของใบขนสินค้าขาออก

01/09 (ก) สถานะระหว่างการจัดทำใบขนสินค้าขาออก

01/09 (ข) อยู่ระหว่างการบรรจุสินค้าและการจัดทำใบกำกับการขนย้ายสินค้า

02/09 การขนย้ายสินค้าผ่านสถานีรับบรรทุกแล้ว

03/09 มีการตัดบัญชีใบกำกับการขนย้าย

04/09 สถานะสมบูรณ์ มีการรับบรรทุกของส่งออกแล้ว

 

สถานะของใบขนขาเข้า

01/09 อยู่ระหว่างการจัดทำใบขนสินค้าขาเข้า จะได้เลขที่ใบขนแล้ว

02/09 สถานะชำระอากรหรือวางหลักประกันสมบูรณ์แล้ว

03/01 สถานะตัดบัญชีใบขนสินค้กับรายงานของนำเข้า

03/09 สถานะอยู่ระหว่างรอการตรวจสอบจากนายตรวจ

04/09 สถานะใบขนสมบูรณ์ ได้รับการอนุมัติแล้ว

 

หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านที่ปฏิบัติงานด้านนำเข้าส่งออก

สนใจคอร์สเรียนนำเข้าส่งออก

บทความเกี่ยวข้อง

Leave a Comment